Przydomowe oczyszczalnie ścieków – czy to dobra inwestycja?

Wybudowanie w zgodzie z obowiązującymi przepisami oczyszczalni to dobra inwestycja na przyszłość zwłaszcza dla pojedynczych gospodarstw, gdzie liczy się każda forma oszczędności budżetu domowego.

Już od momentu uruchomienia urządzeń oszczędzacie Państwo prawie 2000 zł rocznie, którą to kwotę należałoby wydatkować na opróżnianie szczelnego szamba.

Dzięki temu koszt inwestycji w przydomową oczyszczalnię zwróci się Państwu w bardzo krótkim czasie.

Nakłady poniesione na przydomową oczyszczalnię ścieków zwracają się w ciągu 2 do 5 lat, a zakupione urządzenia posiadają 15 letni okres gwarancji.

Produkowane przez Centroplast przydomowe oczyszczalnie ścieków to niewielkie urządzenia, prawie całkowicie umieszczone pod ziemią. Obiekty zajmują od 9 m2 do 80 m2 powierzchni działki, nie wydzielają nieprzyjemnych zapachów, a co najważniejsze są tanie w eksploatacji.

Zbiorniki z polietylenu charakteryzują się większą niż beton odpornością na działanie agresywnych związków zawartych w ściekach, a ich konstrukcja gwarantuje sprawne działanie przez wiele lat.

Układ oczyszczania za pomocą niskoobciążonego osadu czynnego służy do biochemicznego oczyszczania ścieków pochodzących z osadnika wstępnego.

Aby procesy biochemiczne zachodziły prawidłowo należy zapewnić dopływ do osadu biologicznie czynnego odpowiedniej ilości powietrza oraz usunąć gazowe produkty przemian biochemicznych.

Na wylocie urządzenia uzyskujemy oczyszczony ściek.

 

1. Zasada działania oczyszczalni ścieków typu BioEkocent 3300 PRO.

Osadnik Wstępny.
Osadnik gnilny jest podstawowym elementem stosowanym w układach oczyszczalni ścieków z systemami drenażowymi. Zadaniem osadnika gnilnego jest jak najskuteczniejsze wstępne podczyszczenie surowych ścieków, zatrzymanie zawiesin opadających i unoszących się tłuszczów oraz gromadzenie osadów po procesie oczyszczania tlenowego.

Komora Tlenowa.
Do napowietrzania ścieków wykorzystuje się dyfuzor dyskowy umieszczony na dnie komory. Wysokość zbiornika wynosi 1,40 mb przy wysokości czynnej słupa ścieku 1,25 mb, gwarantuje to właściwy efekt absorpcji pęcherzyków tlenu wśród mikroorganizmów tworzących biomasę w osadzie czynnym.

Zastosowane urządzenia zaprojektowano z szczególną dbałością co umożliwia ich wieloletnie użytkowanie. Doprowadzenie odpowiedniej ilości powietrza gwarantuje zastosowanie sprężarek o mocy 0,03 k W, a utrzymanie właściwej kolejności i czasu trwania procesów technologicznych powierzono cyfrowym programatorom. Sprężarka powinna być umieszczona w domu (suche pomieszczenie gospodarcze) lub w zewnętrznym stabilnym pod względem warunków atmosferycznych kontenerze spełniającym klasę ochrony IP-65.

Osadnik Wtórny.
Osadniki wtórne współpracują z komorą tlenową. Zbiornik kompaktowego osadnika wtórnego wyposażony jest w osadnik recyrkulacji wewnętrznej w kształcie odwróconego stożka którego wierzchołek zlokalizowany jest na dnie osadnika wtórnego. Pompa mamutowa zbiera z środka zbiornika wewnętrznego opadające mikroorganizmy i na zasadzie grawitacyjnego unoszenia osadów kieruje je do powtórnej obróbki w komorze napowietrzania. Następuje tu oddzielenie kawałków biomasy (zużytej błony biologicznej) od oczyszczonych ścieków. Ściek technologicznie oczyszczony gromadzi się ponad osadami w leju recyrkulacyjnym, a jego odpowiednia ilość przepływa do głównej części osadnika wtórnego gdzie następuje ostateczne klarowanie osadów. Aby wyeliminować możliwość zagnicia osadów w komorze klarowania zastosowano dodatkową recyrkulację zewnętrzną. Osad z komory klarowania osadnika wtórnego wraz z częścią ścieków oczyszczonych recyrkulowany jest w odpowiednim czasie do komory osadnika wstępnego gdzie osiada na dnie nie stanowiąc zagrożenia dla jakości oczyszczania ścieków. Przetłaczanie realizuje się na zasadzie grawitacyjnego podniesienia przez pompę mamutową. Po całym procesie ścieki przepływające do wylotu osadnika wtórnego są wyklarowane i oczyszczone.

2. Wytyczne montażu i eksploatacji.

Osadnik kompaktowy.
Osadniki produkowane są z najwyższej jakości zagęszczonego polietylenu PE HD. Zbiorniki posiadają kształt cylindryczny z charakterystycznymi karbowanymi wzmocnieniami w osi osadnika. Objętość i kształt pozwalają na skuteczne oddzielanie zanieczyszczeń w drodze przepływu ścieku. Wylot i wlot do osadnika wyposażony jest w specjalne uszczelki gumowe.
Zbiornik powinien być usytuowany w pobliżu budynku mieszkalnego. Biorąc pod uwagę zróżnicowane warunki lokalizacji , montaż pod przejazdami lub na głębokości powyżej 1,2 mb nasypu gruntu nad zbiornik należy skonsultować z producentem.

Wytyczne montażu oczyszczalni – niskoobciążony osad czynny.

  1. Podczas wykonywania wykopu pod osadnik gnilny należy przewidzieć około 10cm odstępu dookoła zbiornika na obsypkę piaskową . Po wykonaniu odpowiednio głębokiego wykopu i ustaleniu głębokości osadzenia osadnika należy wypoziomować dno wykopu i wykonać około10cm podsypkę z piasku.
  2. Na tak przygotowanym podłożu osadzamy zbiornik i sprawdzamy czy jego ustawienie jest zgodne z kierunkiem przepływu ścieków. (oznaczenia na zbiorniku „wlot i wylot”). Przykręcić wkrętami pokrywy zbiornika. Należy zwrócić szczególną uwagę na wypoziomowanie zbiornika który musi być zamontowany idealnie w poziomie. Przyjmuje się że błąd montażowy nie może przekroczyć 0,5% Odpowiednio usytuowane urządzenie napełniamy wodą zgodnie z tabelą 1.1. pkt.2.3. instrukcji.
  3. W kolejnym etapie obsypujemy zbiornik piaskiem. Obsypkę zagęszczamy wodą, a w przypadku gruntów bardzo podmokłych dodatkowo wzbogacamy cementem. Pręty osadnika tworzą zbrojenie fundamentu.
  4. W następnej kolejności należy podłączyć rury wlotowe ( budynek – osadnik) i wylotowe (osadnik – odprowadzenie oczyszczonych ścieków).
  5. Wybór rodzaju odprowadzenia skonsultować z firmą będącą autoryzowanym partnerem producenta. Należy pamiętać że w każdym przypadku odprowadzenia ścieku wymagana jest instalacja studzienki umożliwiającą kontrolę oczyszczonych ścieków (studzienka kontrolna).
  6. Po montażu należy sprawdzić czy następuje właściwy przepływ powietrza na odcinku od kominka wentylacyjnego osadnika do wentylacji wysokiej wyprowadzonej ponad dach budynku.
  7. Wykonać rozruch urządzeń zgodnie z wytycznymi pkt. 2.3. instrukcji.